logo

دسترسی محلی

محل قرار گیری ابزارک های مفید
Alirezababaie.ab@Gmail.Com
+989129475048

نما ترکیبی

طراحی نمای ترکیبی

 

امروزه با رقابتی شدن بازار مسکن و همچنین ارائه طراحی نما به شهرداری و دفاع از طراحی انجام شده طبق ضوابط و اصول شهرداری که باید در کمیته نما و منظر شهری تصویب شود به همین دلیل طراحی نما از یک دیدگاه

لوکس بودن و زیبایی تبدیل به یک موضوع الزامی برای تمام ساختمان ها شده است.با توجه  به این موضوع  بنابراین در مورد مباحث مختلف راجع به چگونگی طراحی نمای ساختمان توضیح داده میشود .

تاریخ

۴ خرداد ۱۳۹۸

اشتراک گذاری